Po - Ne: 08:00 - 22:00


Návštěvníci posilovny si musí jednorázově zakoupit RFID čip (100,-Kč), kterým se do prostor posilovny budou sami vpouštět.  Vlastníte-li RFID čip na saunu, není nutné další čip kupovat. RFID čip si zajistíte u paní Lenky Pažourkové tel. 773 030 311

Při cvičení na lavicích, je bezpodmínečně nutné mít pod sebou ručník. Hygiena je základ. Návštěvník si přináší svoje vlastní ručníky.

Platbu za používání posilovny provedete buď 50Kč/osoba/vstup do pokladničky ve vstupním prostoru šatny posilovny. Nebo si můžete zvolit paušální platbu.

Vstup do posilovny monitorován kamerou DAHUA s rozpoznáváním obličejů pro kontrolu plateb.

občan Rudíkova

cena

jednorázový vstup

50,- Kč hotově, částku mějte přesně

1 měsíc

300,- Kč

3 měsíce

765,- Kč

1/2 roku

1.300,- Kč

1 rok

2.210,- Kč

děti do 15let v doprovodu cvičícího rodiče

zdarma

cizí návštěvníci

cena

jednorázový vstup

100,- Kč hotově, částku mějte přesně

1 měsíc

1.000,- Kč

3 měsíce

2.500,- Kč

1/2 roku

4.000,- Kč

1 rok

7.000,- Kč

Obsazenost posilovny - do zobrazení se načítá každých 20 minut z průchodů provedených RFID čipem.


Návštěvní řád posilovny v budově sportovního zázemí Rudíkov č.p. 315

Článek 1 - Vstup do posilovny

 1. Používání posilovny je dovoleno pouze držitelům platného přístupového RFID čipu, který si návštěvník zakoupí na recepci u správcové budovy paní Lenky Pažourkové. Vstupem do prostoru posilovny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů správcové paní Lenky Pažourkové.
 2. Dětem mladších 15-ti let je přístup do posilovny dovolen jen s doprovodem dospělé osoby.
 3. Přístup do posilovny je umožněn pouze osobě, která zaplatila vybraný měsíční paušál za používání posilovny a vlastní přístupový RFID čip.
 4. Návštěvník musí strpět skutečnost, že vstup do posilovny monitorován kamerou DAHUA s rozpoznáváním obličejů pro kontrolu plateb.
 5. Zákaz vstupu do posilovny a dalších prostor areálu:
  • osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům,
  • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován,
  • osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog,
  • zvířatům.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení posilovny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Oblečení včetně obuvi jsou návštěvníci povinni ukládat v uzamykatelných šatních skříních
 3. Za peníze a cenné předměty provozovatel neručí při jejich ztrátě. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v recepci.
 4. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení prostoru posilovny a celého areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 5. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit v recepci u správcové budovy paní Lenky Pažourkové, mailem na ubytko@rudikov.cz nebo přímo u provozovatele FK Rudíkov, z.s.
 6. Z důvodu hygieny se při cvičení na lavicích používá k podložení těla ručník, který si každý přinese.

Článek 3 - Zakázané činnosti v prostoru posilovny

 1. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
 2. rušit klid ostatních návštěvníků
 3. volat o pomoc bez příčiny
 4. znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 5. kouřit v celém areálu
 6. konzumovat potraviny a nápoje mimo k tomu účelu vyhrazená místa-prostor nápojové kuchyňky
 7. vstupovat do posilovny se žvýkačkou
 8. vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 9. vodit do areálu psy nebo jiná zvířata

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Z areálu bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policii ČR.

Vypracoval: Zdeněk Souček,  Schválil: Josef Pažourek, předseda FK Rudíkov, z.s.

apartmány U Hřiště, Rudíkov 315

773 030 311 - Lenka Pažourková - správcová

ubytko@rudikov.cz